Bộ chuyển mănh ranh gắn cho máy bê tông

95.000

Bộ chuyển mănh ranh gắn cho máy bê tông
Sản phẩm cao cấp phù hợp các công trình
Chuôi betong với cốt 1/2in
Đầu mănh ranh cao cấp cho phép gắn trục tối đa 13mm