Băng dính to loại trong

50.000

Băng dính to loại trong

Dùng để bọc hàng hóa

Hỗ trợ