Băng dính to loại trong

65.000

Băng dính to loại trong

Dùng để bọc hàng hóa